NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE W 2016 R. NIEODPŁATNEJ USŁUGI USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Gmina Tychowo ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tychowo w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. O przyznanie usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, jednostki sektora finansów publicznych oraz wspólnoty mieszkaniowe, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do uchwały nr V/53/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 6 czerwca 2011 r. ”Zasady realizowania przez Gminę Tychowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Tychowo”.

Przedsiębiorcy składają indywidualnie wnioski, bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (biuro Koszalin) na zasadach określonych w Regulaminie naboru wniosków na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w systemie ciągłym do wyczerpania środków. Regulamin wraz z wnioskiem i załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl w zakładce AZBEST.

 

WAŻNE!!!

Właściciele nieruchomości, którym zostanie przyznana ww. usługa nie ponoszą kosztów finansowych związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest z objętych wnioskiem nieruchomości pod warunkiem, że koszt usunięcia 1 Mg (tony) odpadów nie przekroczy kwoty dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Szczecinie tj. kwoty 800,00 zł brutto w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów lub 500,00 zł brutto w przypadku transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Usługa realizowana będzie tylko w przypadku uzyskania przez Gminę Tychowo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania.

Przed złożeniem do Burmistrza Tychowa wniosku o dofinansowanie usługi usuwania azbestu prosimy zapoznać się załącznikami zamieszczonymi w zakładce EKOLOGIA - Azbest w tym ze Sprawozdaniem z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tychowo i Aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tychowo. W przypadku usługi polegającej na załadunku, transporcie i utylizacji azbestu, który został zdjęty z budynków przed 2016 r. Wnioskodawcy dołączą do wniosku do Burmistrza Tychowa oświadczenie, że przedmiotowy azbest znajdował się we wskazanej ilości na przedmiotowej posesji oraz został ujęty w inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Tychowo.

 

Wnioski (zgodne z wzorem Załącznik nr 2 do uchwały V/53/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 6 czerwca 2011 r.) wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17, pok. nr 20 w terminie do dnia 27 maja 2016 r. włącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące składania Wniosków można uzyskać telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub w Urzędzie Miejskim w Tychowie w pok. nr 20.

 

 

 


 

PLIKI DO POBRANIA

 

Wniosek o przyznanie usługi

załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie ulgi

załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie ulgi

Zasady realizowania przez Gminę Tychowo usługi usuwania odpadów

Program Usuwania Azbestu Tychowo

Inwentaryzacja azbestu

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tychowo - 16 09 2011

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tychowo - 30.03.2012

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tychowo - 30.06.2014

OŚWIADCZENIE współwłaściciela nieruchomości

OŚWIADCZENIE dotyczące zdjętego wcześniej azbestu

 

scroll back to top

WYSZUKAJ

TŁUMACZ

Polish English German Russian
Baza Ewidencji Miejscowości
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJ.ZACHOD.
MONITOR URZĘDOWY
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DZIENNIK USTAW
Fundusze Unijne

 

Karta Dużej Rodziny

RZGW

RSO
IMGW
DL
MLGR
ENERTRAG
SP
P
Tychowska Strefa Inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza