Informacje dla właścicieli nieruchomości

 

Informujemy Państwa, że od dnia 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. usługę odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo realizować będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-FIUK Sp. Komandytowa i LOFOS SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

Informacje o ewentualnym niedostarczeniu przez nowego Wykonawcę usługi pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych prosimy kierować telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17, pok.20.

 

Opłaty, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Informacje dla właścicieli nieruchomości

Stawka opłaty zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne od ilości i wielkości zadeklarowanych pojemników.

- W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,00 zł od osoby .

- W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty miesięcznej wynosi 17,00 zł od osoby .

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ustalana jest na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenie odpadów w danej nieruchomości:

- w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca:

Nr rachunku bankowego Gminy Tychowo, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 34 8562 0007 0050 0050 2000 0320

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Selektywna zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (w tym opakowania po mleku, sokach, napojach), metale, szkło i opakowania szklane, odpady zielone ulegające degradacji. Każda z wymienionych frakcji odpadów gromadzona ma być w oddzielnym pojemniku lub worku do tego przeznaczonym. Odpady pozostałe, których nie można było przypisać do poszczególnych frakcji gromadzone będą w oddzielnym, przeznaczonym do tego pojemniku. Częstotliwość odbierania odpadów zebranych selektywnie – raz na cztery tygodnie (zgodnie z harmonogramem wywozu). Selektywne zbieranie odpadów dotyczy również tzw. odpadów problemowych takich jak pozostałości farb i lakierów, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itp. Odpady takie zbierane będą w sposób ciągły w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów w Tychowie (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ulicy Bobolickiej 12A lub podczas zbiórek organizowanych na terenie gminy Tychowo. Przeterminowane leki można przekazywać do Apteki przy ulicy Wolności 7 w Tychowie. Szczegóły dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo.

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) to takie, które są gromadzone w jednym pojemniku bez rozdziału na poszczególne frakcje. Opłaty za taki sposób gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości są wyższe niż w przypadku zbierania selektywnego, dlatego WARTO segregować odpady. Częstotliwość odbierania odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszanych) – raz na dwa tygodnie (zgodnie z harmonogramem wywozu) .

 


 

UCHWAŁY

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


 

ZASADY OGÓLNE

Ogólne zasady segregacji odpadów zbieranych selektywnie w gminie Tychowo


 

REGULAMIN

Regulamin czystości


 

DEKLARACJE

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja elektroniczna

Instrukcja wypełenienia deklaracji DO-1

Oświadczenie osoby fizycznej o ilości osób faktycznie zamieszkałych nieruchomość, stanowiące podstawę do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie dotyczące ilości osób  zamieszkujących lokale w budynkach wielolokalowych.

Wniosek o rozliczenie nadpłaty . 

PRZEDSIĘBIORCÓW W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


 

INFORMACJE ZA ROK 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tychowo za 2014 r.

Informacja o osiągniętych w 2014 r. przez Gminę Tychowo poziomach odzysku.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 


 

 

 

 

 

scroll back to top

WYSZUKAJ

TŁUMACZ

Polish English German Russian
Baza Ewidencji Miejscowości
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJ.ZACHOD.
MONITOR URZĘDOWY
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DZIENNIK USTAW
Fundusze Unijne

 

Karta Dużej Rodziny

RZGW

RSO
IMGW
DL
MLGR
ENERTRAG
SP
P
Tychowska Strefa Inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza